Met ingang van 1 januari 2024 is de collectieve grafmonumentenverzekering komen te vervallen.


Grafmonumenten zijn gedurende de looptijd van grafrecht eigendom van de rechthebbende. Al in 2010 is in de wet vastgelegd dat de eigenaar van de begraafplaats niet de eigenaar is van de grafmonumenten. Dit betekent concreet dat de rechthebbende het risico op schade aan zijn eigendommen moet dragen. Ruim 13 jaar heeft de Kerkprovincie vrijwillig de collectieve grafmonumentenverzekering aangehouden, maar hieraan komt met ingang van 1 januari 2024 een einde.

De verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een passende verzekering voor het grafmonument ligt bij de rechthebbende van het graf. Volgens het huidige (model)begraafplaatsreglement aanvaardt het bestuur van een begraafplaats geen aansprakelijkheid voor schade aan graftekens en grafbeplanting die eigendom zijn van de rechthebbende.

In december 2023 heeft Donatus parochies aangeschreven met het verzoek zelf op naam van de parochie c.q. begraafplaatsinstelling een grafmonumentenverzekering af te sluiten. Afgeraden wordt om zelf een  grafmonumentenverzekering af te sluiten.

Vanaf 1 januari 2024 is schade aan graftekens die is ontstaan door storm of vandalisme alleen gedekt als de rechthebbende een eigen verzekering heeft afgesloten voor dergelijke risico’s.

Voor schadegevallen die zich voor hebben gedaan in 2023 kunt u zich wenden tot Donatus

Verzekeraar: Donatus Verzekeringen

Polisnummer: 2020882/1

Intermediair: Donatus VerzekeringenTerug gaan