Heruitgave Catechismus en Compendium: voor richting en samenvatting van het katholieke geloof


Deze maand (november 2023) verscheen een herdruk van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Een geactualiseerde samenvatting van het Katholieke geloof die richting geeft aan het geloof van alle katholieken in de eredienst en in het dagelijks leven. Het betreft een heruitgave van de oorspronkelijke versie uit de jaren ’90 vorige eeuw, inclusief bijhorend Compendium.

De Catechismus (letterlijk: ‘onderrichting’) geeft uitleg en achtergronden van het Katholieke geloof en christelijk leven. De geloofspunten worden kort en toegankelijk beschreven, zoals de geloofsbelijdenis, viering van Sacramenten, de moraal en sociale leer van de kerk, en het gebed. Onderbouwing vanuit bronnen als de Bijbel, christelijke schrijvers, pauselijke Concilies en het Leergezag geven meer inzicht. Trefwoorden en onderlinge verwijzingen in de Catechismus laten zien dat het geloof een samenhangend geheel is.

Paus Franciscus:

“De Catechismus van de Katholieke Kerk is een belangrijk document dat leert hoe we ons leven volgens de wil van God kunnen leiden.”

Compendium

Het Compendium is een samenvatting van de Nederlandstalige uitgave van de Catechismus. In een bondige vraag-en-antwoordvorm bevat dit alle wezenlijke elementen van de Catechismus: een soort vademecum voor gelovigen en niet-gelovigen die in kort bestek inzicht geeft in het katholieke geloof. In een bijlage zijn algemene gebeden en formules van de katholieke leer gebundeld.

Auteurs van heruitgave

De Catechismus is indertijd samengesteld door een commissie van twaalf kardinalen en bisschoppen, ingesteld door paus Johannes Paulus II in 1986 onder voorzitterschap van Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. De catechismus commissie is toen bijgestaan door zeven diocesane bisschoppen als deskundigen op het gebied van theologie en catechese.

De Nederlandse versie van de Catechismus en het Compendium zijn een uitgave van Kokboekencentrum. De Catechismus is ook beschikbaar als e-book: prijs: € 44,99; als e-book € 29,99. Het Compendium is alleen als paperback uitgegeven: prijs € 20,-

Voor bestelinformatie, zie de website van de uitgever: Catechismus. Compendium.Terug gaan