Pasen 2023 De Goede Week in de agenda van bisschop Van den Hout


In de Goede Week voor Pasen leeft de kerk mee met de laatste week van Jezus die Hij volgens het Evangelie in Jeruzalem doorbrengt. Een week voor het Joodse paasfeest komt Jezus in Jeruzalem aan. Dat is voor de kerk het begin van de Goede Week.

*Op Palm- of Passiezondag 2 april viert bisschop Ron van den Hout om 11.00 uur de mis in de Sint-Jozefkathedraal te Groningen. De palmprocessie begint buiten en trekt dan de kerk binnen. Iedereen is uitgenodigd om aan deze processie deel te nemen.

*Chrismamis en Oliewijding: Op woensdag 5 april worden voorafgaande aan het zgn. paastriduüm de H.H. Oliën gezegend en gewijd. Dat gebeurt deze keer in de Dominicuskerk te Leeuwarden om 19.00 uur. Vanwege de naam van de belangrijkste H. Olie wordt deze viering Chrismamis genoemd. In deze plechtigheid hernieuwen de priesters van het noordelijk bisdom hun wijdingsbeloften. Er is voor de jongeren van het bisdom een programma vooraf met catechese en maaltijd. Deze vinden plaats in de parochiezaal van de Bonifatiuskerk in Leeuwarden, waarna we gezamenlijk naar de Dominicuskerk trekken voor de Chrismamis. Tijdens de offergavenprocessie in de Chrismamis worden door de parochies voedselpakketten aangedragen voor de Voedselbank in Leeuwarden. Na afloop wordt door de jongeren zelf gecollecteerd voor de Wereldjongerendagen in Lissabon.

*Witte Donderdag: Het zgn. paastriduüm (= de laatste drie dagen van de Goede Week) begint met de avondviering van Witte Donderdag op 6 april. Omdat de bisschop is uitgenodigd voor aanwezigheid bij het TV-evenement The Passion van KRO-NVRV op donderdagavond, en hij daar graag bij wil zijn, viert mgr. Van den Hout de avondmis in de H. Michaelkerk in Harlingen, al om 17.00 uur. Het symbolisch hoogtepunt in deze viering is de voetwassing. De viering eindigt stil met het overbrengen van het H. Sacrament naar een rustaltaar.

NB.: De 13e editie van The Passion op de nationale televisie donderdagavond, vindt dit jaar plaats in Harlingen en is georganiseerd door KRO-NCRV in samenwerking met andere partijen. Het verhaal van Jezus’ lijden wordt op een moderne manier verteld en afgewisseld met liederen. Met het thema Leun op mij wordt speciaal aandacht gegeven aan naastenliefde: hoe wij als mensen troost vinden bij elkaar en niet onverschillig naast elkaar blijven staan.

*Goede Vrijdag op 7 april staat in het teken van het lijden en de dood van Jezus aan het kruis van Golgotha. ’s Middags wordt met bisschop Van den Hout om 15.00 uur de kruisweg gelopen in het Processiepark bij de Bonifatiuskapel te Dokkum. De kruisweg verbeeldt in 14 staties Jezus’ veroordeling door Pilatus tot zijn sterven aan het kruis en zijn graflegging. Met parochianen en andere belangstellenden trekken we langs de kruiswegstaties, die hier op instigatie van de heilige Titus Brandsma tot stand zijn gekomen. De officiële viering van het lijden en het sterven van Christus is vrijdagavond om 19.00 uur in de Dominicuskerk te Leeuwarden. Het hele lijdensverhaal wordt gelezen en het kruis wordt vereerd.

*Stille Zaterdag en Paaswake: na de stilte van Stille Zaterdag op 8 april begint het paasfeest met de Paaswake in de Dominicuskerk te Leeuwarden om 21.00 uur. Het is dan al donker zodat de lichtritus en de paasjubelzang aan het begin van de Paasmorgen goed tot hun recht komen. Na een lange woorddienst – het is immers een wake – wordt het doopwater gezegend en hernieuwt elke gelovige zijn of haar doopbeloften. De eucharistie wordt weer gevierd.

NB.: vanaf Witte Donderdag tot aan de Paaswake viert de Katholieke Kerk geen eucharistie en wordt er – behalve in geval van nood en voor ziekencommunie – geen H. Communie uitgereikt. Een eventuele uitvaart, die natuurlijk niet te plannen is, vindt dan plaats in de vorm van een woord- en gebedsdienst.

*Paashoogmis: de Goede Week wordt besloten met de hoogmis van Pasen op zondag 9 april. Deze hoogmis viert bisschop Van den Hout weer in de Sint-Jozefkathedraal, ’s morgens om 11.00 uur, nadat hij eerst de Paasmis heeft gevierd in Wehe den Hoorn om 9.00 uur.Terug gaan