Mariakapel Zandberg

Door vele vrijwilligers is deze Mariakapel tot stand gekomen en ingericht in het voormalig koetshuis voor het kerkhof.  Op zondag 6 Oktober 2019 is de Mariakapel na een plechtige eucharistieviering ter gelegenheid van het 175- jarig bestaan van de geloofsgemeenschap St. Joseph ingezegend door Pastoor J.E.B. (Jos) Deuling, pastoor van parochie H. Kruis sinds 15 februari 2016.

 

 

Het Mariabeeld is geschonken door de parochianen van de Emmaüsparochie in de Noordoostpolder en afkomstig uit de H. Johannes de Doperkerk te Kraggenburg. Pastoor V.A.H. (Victor) Maagd was pastoor van deze parochie sinds 1 september 2012 en is sinds 2024 Plebaan van de St. Jozef kathedraal Stad Groningen

Kerk van Kraggenburg

De H. Johannes de Doperkerk is gebouwd door Drentse bouwvakkers en gereedgekomen op 8 december 1950 ( Hoogfeest van de Onbevlekte ontvangenis van Maria). De bouwvakkers gingen op weg naar hun Drentse gezinnen tijdens glad en mistig weer. Zij braken door de leuningen van de brug over het Linthorst- Homankanaal en zes van hen verdronken. De kerk is op 29 april 1951 ingewijd en op 22 juni 2014 onttrokken aan de eredienst. Het Mariabeeld is geschonken door de parochianen van de Emmaüsparochies in de Noordoostpolder en afkomstig uit de H. Johannes de Doperkerk te Kraggenburg. Wij zijn de parochianen van de Emmaüsparochies dankbaar voor dit mooie geschenk

 

 

In de kapel staat aan de muur de volgende evangelie

(Heilige maagd Maria, Koningin van de vrede) Uit het heilig Evangelie volgens Lucas

In die tijd werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea met de naam Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die de naam Jozef droeg, uit het huis van David; en de naam van de maagd was: Maria. Hij trad bij haar binnen en zei: Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. Maar bij dit woord werd zij in verwarring gebracht en vroeg zich af wat voor een groet dit was. En de engel zei haar: Vrees niet, Maria, want gij heb genade gevonden bij God Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven en Hij zal koning zijn over het huis van Jakob in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Mariaechter zei tot de engel: Hoe zal dit gebeuren, omdat ik geen man beken? De engel antwoordde haar: De heilige Geest zal op u neerkomen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat als heilig geboren wordt, Zoon van God genoemd worden. Zie, ook Elisabet, uw bloedverwante, heeft een zoon ontvangen in haar ouderdom en dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar wordt genoemd, want voor God is geen enkel woord onmogelijk. En Maria zei: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.

 

 

De Goede Herder

Tegenover de Mariakapel prijkt een prachtig kunstwerk genaamd ‘De Goede Herder’, vervaardigd door de getalenteerde houtsnijder Edwin Dost Dit indrukwekkende, manshoge beeld is gemaakt uit een oude Douglas-spar en straalt vakmanschap en devotie uit Het kunstwerk staat strategisch geplaatst met zijn gezicht gericht naar het klaslokaal van de onderbouw van de St. Josephschool, waardoor het een bron van inspiratie en bezinning is voor de leerlingen

Pastoor Jos Deuling is bijzonder verheugd met dit kunstwerk Hij zegt: “De Herder wordt ’s avonds en ’s nachts door een fraaie spot met zacht licht beschenen Dag en nacht biedt het een blijvende herinnering in het dorp, wakend over school, kerk en bewoners”

Het beeld van ‘De Goede Herder’ is niet alleen een esthetische verrijking van de omgeving, maar ook een diep symbolisch kunstwerk Het herinnert de dorpelingen aan de waarden van zorg en bescherming, die centraal staan in de christelijke traditie Het licht dat het beeld ’s nachts verlicht, benadrukt deze symboliek en zorgt ervoor dat het kunstwerk een constante, geruststellende aanwezigheid vormt in het dorp

Edwin Dost, de kunstenaar achter dit meesterwerk, mocht met zijn vaardigheid een kunstwerk maken van een Douglas-spar, een boom die bekend staat om zijn robuustheid en duurzaamheid, is veelzeggend Het weerspiegelt de blijvende en onveranderlijke zorg van ‘De Goede Herder’ voor zijn kudde

De plaatsing van het beeld tegenover de Mariakapel creëert een harmonieuze dialoog tussen beide kunstwerken Terwijl de Mariakapel een plek van gebed en contemplatie biedt, symboliseert ‘De Goede Herder’ de voortdurende zorg en waakzaamheid over de gemeenschap Samen vormen zij een krachtig duo dat het spirituele en het dagelijkse leven van de dorpsbewoners met elkaar verbindt

Het is duidelijk dat ‘De Goede Herder’ een diepe indruk heeft gemaakt op de gemeenschap en een symbool is geworden van de eenheid en bescherming die St. Joseph omringt Het kunstwerk nodigt iedereen uit om even stil te staan, te reflecteren en de alomtegenwoordige zorg van ‘De Goede Herder’ in hun leven te herkennen en te waarderen.